نمایش دادن همه 45 نتیجه

شیلنگ پنوماتیک سایز 4×6

تومان15,000

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ پنوماتیک سایز 5×8

تومان20,000

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ پنوماتیک سایز 8×12

تومان38,500

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ پنوماتیک سایز6.5×10

تومان28,700

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ تفلون PTFA سایز 4*2

مشخصات لوله تفلون PTFA: مقاومت دمایی بالا مناسب عبور فیلامنت و مسیر دهی به آن مناسب انواع اکسترودر ها پایداری

شیلنگ تفلون PTFA سایز 6*4

مشخصات لوله تفلون PTFA: مقاومت دمایی بالا مناسب عبور فیلامنت و مسیر دهی به آن مناسب انواع اکسترودر ها پایداری

شیلنگ تفلون PTFA سایز 8*5

مشخصات لوله تفلون PTFA: مقاومت دمایی بالا مناسب عبور فیلامنت و مسیر دهی به آن مناسب انواع اکسترودر ها پایداری

شیلنگ تفلون PTFE سایز 4*2

مشخصات لوله تفلون PTFE: مقاومت دمایی بالا مناسب عبور فیلامنت و مسیر دهی به آن مناسب انواع اکسترودر ها پایداری

شیلنگ تفلون PTFE سایز 6*4

مشخصات لوله تفلون PTFE: مقاومت دمایی بالا مناسب عبور فیلامنت و مسیر دهی به آن مناسب انواع اکسترودر ها پایداری

شیلنگ تفلون PTFE سایز 8*5

مشخصات لوله تفلون PTFE: مقاومت دمایی بالا مناسب عبور فیلامنت و مسیر دهی به آن مناسب انواع اکسترودر ها پایداری

شیلنگ سیلیکون 1*3

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ سیلیکون 10*6

تومان65,000

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ سیلیکون 10*7

تومان75,000

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ سیلیکون 10*8

تومان60,000

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ سیلیکون 12*10

تومان100,000

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ سیلیکون 12*8

تومان75,000

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ سیلیکون 14*10

تومان110,000

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ سیلیکون 14*8

تومان90,000

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ سیلیکون 16*10

تومان120,000

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ سیلیکون 16*12

تومان130,000

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ سیلیکون 19*13

تومان165,000

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ سیلیکون 24*20

تومان230,000

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ سیلیکون 32*25

تومان250,000

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ سیلیکون 4*2

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ سیلیکون 5*3

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ سیلیکون 6*4

تومان30,000

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ سیلیکون 7*4

تومان50,000

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ سیلیکون 7*5

تومان35,000

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ سیلیکون 8*5

تومان40,000

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ ناجین پنوماتیک پلی آمید (PA) سایز 1*3

شیلنگ ناجین پنوماتیک پلی آمید (PA) شیلنگ PA ناجین یکی از محصولات با کیفیت و مقاوم میباشد که در صنایع

شیلنگ ناجین پنوماتیک پلی آمید (PA) سایز 10*6/5

شیلنگ ناجین پنوماتیک پلی آمید (PA) شیلنگ PA ناجین یکی از محصولات با کیفیت و مقاوم میباشد که در صنایع

شیلنگ ناجین پنوماتیک پلی آمید (PA) سایز 12*8

شیلنگ ناجین پنوماتیک پلی آمید (PA) شیلنگ PA ناجین یکی از محصولات با کیفیت و مقاوم میباشد که در صنایع

شیلنگ ناجین پنوماتیک پلی آمید (PA) سایز 14*10

شیلنگ ناجین پنوماتیک پلی آمید (PA) شیلنگ PA ناجین یکی از محصولات با کیفیت و مقاوم میباشد که در صنایع

شیلنگ ناجین پنوماتیک پلی آمید (PA) سایز 16*12

شیلنگ ناجین پنوماتیک پلی آمید (PA) شیلنگ PA ناجین یکی از محصولات با کیفیت و مقاوم میباشد که در صنایع

شیلنگ ناجین پنوماتیک پلی آمید (PA) سایز 4*2

شیلنگ ناجین پنوماتیک پلی آمید (PA) شیلنگ PA ناجین یکی از محصولات با کیفیت و مقاوم میباشد که در صنایع

شیلنگ ناجین پنوماتیک پلی آمید (PA) سایز 6*4

شیلنگ ناجین پنوماتیک پلی آمید (PA) شیلنگ PA ناجین یکی از محصولات با کیفیت و مقاوم میباشد که در صنایع

شیلنگ ناجین پنوماتیک پلی آمید (PA) سایز 8*5

شیلنگ ناجین پنوماتیک پلی آمید (PA) شیلنگ PA ناجین یکی از محصولات با کیفیت و مقاوم میباشد که در صنایع